top of page
Anchor 2

SÍM / Guest House

DSC02556.JPG
DSC02566.JPG
DSC02568.JPG
DSC02578.JPG

Dear guest/s,

 

We are excited to have you stay with us and hope you have a comfortable and enjoyable visit.

 

SÍM Guesthouse was established in 2002 by SÍM - The Association of Icelandic Visual Artists in partnership with Reykjavík. The guesthouse aims to serve as a shelter in the Reykjavík center for visiting international and local artists and cultural workers, their accompanying partners, and family members.

 

Throughout the year, SÍM Guesthouse hosts numerous professional artists and cultural practitioners who visit Reikjavík with multiple collaboration projects with local institutions or upon artists' decisions for their own personal research or network residencies.

 

‍We encourage you to feel comfortable with shared spaces and welcome other guests. Don't hesitate to reach out during your stay if you need anything. Our friendly staff members are available night or day to help you out.

Thank you for choosing SÍM Guesthouse as your home away from home. Please share your time and review the following notes to help you settle in the house.

 

Kindly,

SÍM staff

NoteChildren under 14 can not stay in the guesthouse due to safety regulations. 

Acsecibility > Persons with injuries complicating movement, and people with disabilities cannot stay in the guesthouse. The house was built in 1850 and was not adapted for easy access. The only way to access a guesthouse apartment is by the staircase. 

The SÍM guest rooms are situated in the SÍM House,

SÍM office – Hafnarstræti 16, 101 Reykjavík.

 

Four bedrooms are available,  a shared fully equipped kitchen, living room, and bathroom. The guest rooms are rented out to artists, curators, and others working in the art field for 1-15 nights. The bedrooms are pretty spacious, with two single beds each. 

 

Guesthouse fee 2024:

SÍM is a nonprofit organization. Therefore, the guesthouse fee only meets the general needs to maintain and administrate the guesthouse facilities. 

Room 1, 30 sqm - is two private rooms divided into a working, living room, and bedroom. The fee per night for one guest is 16.000 ISK, and for two guests, it is 20.000 ISK.

Rooms 2,3 and 4 are around 15sqm each. Each room is a private room with two single beds. The nightly fee for each room for one guest is 10.000 ISK, and 14.000 ISK per night for two guests. 

Booking for a week or longer gives you a 10% discount.

Sheets, towels, communal cost, and wireless internet access are included.

Smoking is not allowed indoors. Guests must clean the apartment and have it ready for other guests before they leave.

 

Booking:

if the online booking does not work, contact the office by e mail: residency@sim.is 

or telephone (+354) 551-1346
No formal application is needed.

FAQ

 • LÖG
  1. grein Samband íslenskra myndlistarmanna, SÍM, er hagsmunafélag myndlistarmanna. 2. grein Skrifstofa og varnarþing er í Reykjavík. 3. grein Tilgangur og markmið Sambands íslenskra myndlistarmanna er: að vera málsvari allra myndlistarmanna, að efla starfsgrundvöll þeirra og kjör, að gæta hagsmuna þeirra og réttar, að standa vörð um tjáningarfrelsi þeirra, að vera virkur fulltrúi þeirra í alþjóðasamstarfi. 4. grein Samband íslenskra myndlistamanna er heildarsamtök myndlistarmanna á Íslandi. Félagar í Félagi íslenskra myndlistarmanna, Félag íslenskra samtímaljósmyndara, Íslenskri grafík, Leirlistarfélaginu, Myndhöggvarafélaginu í Reykjavík og Textílfélaginu verða sjálfkrafa félagar í SÍM enda séu inntökuskilyrði þeirra í samræmi við inntökureglur SÍM. Stjórn SÍM tekur jafnframt nýja félaga inn í sambandið standist þeir inntökureglur eins og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi. Allar breytingar á inntökureglum SÍM verða að hljóta samþykki 2/3 mættra fundarmanna á aðalfundi. 5. grein Félagsmenn í Sambandi íslenskra myndlistarmanna verða sjálfkrafa félagsmenn í Myndstefi, Myndhöfundasjóði Íslands. Félagsmenn öðlast öll réttindi og skuldbinda sig til þess að hlíta öllum skyldum sem fylgja aðild að Myndstefi. 6. grein SÍM er aðili að Bandalagi íslenskra listamanna. Formaður SÍM er fulltrúi í stjórn BÍL og varaformaður í forföllum hans en stjórn SÍM sækir jafnframt aðalfundi BÍL. 7. grein Stjórn Sambands íslenskra myndlistarmanna skipa fimm fulltrúar, formaður, varaformaður, ritari, vararitari og gjaldkeri. Varamenn eru tveir. Formaður skal kosinn sérstaklega til tveggja ára í senn. Meðstjórnendur eru einnig kosnir til tveggja ára og skipta þeir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Ennfremur skal kjósa tvo varamenn til tveggja ára. Þeir frambjóðendur sem flest atkvæði hljóta í kjöri meðstjórnenda og varamanna taka sæti í stjórn. Hljóti tveir menn jafna atkvæðatölu skal varpað hlutkesti á milli þeirra. Aldrei skulu fleiri en tveir meðstjórnendur og einn varamaður ganga úr stjórninni hverju sinni. Ef stjórnarmaður hættir stjórnarsetu áður en kjörtímabili hans líkur skal varamaður skipa sæti hans. Ef aðalmaður boðar forföll skal boða varamann í hans stað. 8. grein Aðalfundur skal haldinn að vori ár hvert og ekki seinna en í maílok. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað. Rétt til setu á aðalfundi hafa allir sem eru fullgildir félagar samkvæmt skrám félagsins. Aðalfundur skal auglýstur með átta vikna fyrirvara hið minnsta. Skrifleg tilkynning um framboð til stjórnarstarfa skal hafa borist skrifstofu SÍM fyrir auglýstan umsóknarfrest, sem skal vera eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund svo að unnt verði að birta í fundarboði endanlegan lista yfir þá sem gefa kost á sér. Endanlegt fundarboð skal sent út minnst þremur vikum fyrir aðalfund. Stjórn skal kosin rafrænt og eru allir fullgildir félagsmenn sambandsins kjörgengir. Eftir að kjörfundi lýkur á aðalfundi skulu niðurstöður rafrænnar kosningar tilkynntar. Dagskrá aðalfundar skal vera svohljóðandi: 1. Skýrsla stjórnar. 2. Reikningar. 3. Stjórnarkosning. 4. Kosning eins fulltrúa í sambandsráð sbr. 9. gr. 5. Kosning félagslegs skoðunarmanns og löggilts endurskoðanda til eins árs. 6. Lagabreytingar. 7. Ákvörðun félagsgjalda. 8. Önnur mál. Allar samþykktir á aðalfundi verða að hljóta einfaldan meirihluta greiddra atkvæða. 9. grein Sambandsráð er stjórn til ráðgjafar. Sambandsráð skipa fulltrúar Félags íslenskra myndlistarmanna, Félag íslenskra samtímaljósmyndara, Íslenskrar grafíkur, Leirlistarfélagsins, Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík, Myndlistarfélagsins, Textílfélagsins og fulltrúi félagsmanna sem ekki eru meðlimir í neinu af ofangreindum félögum, kosinn á aðalfundi sambandsins. Fulltrúar aðildarfélaga SÍM í Sambandsráði séu jafnframt fullgildir félagar í SÍM. Sambandsráð skal funda með stjórn og varamönnum stjórnar minnst tvisvar sinnum á ári. Sambandsráð getur óskað eftir aukafundi. 10. grein Auk aðalfundar skal sambandið halda eigi færri en tvo almenna félagsfundi á ári, að hausti og um miðjan vetur. Eru slíkir fundir ályktunarhæfir um atriði er snerta hagsmuni myndlistarmanna og allt annað er viðkemur félagsmönnum, hafi þeir verið boðaðir með viku fyrirvara. Stjórn SÍM skal ávallt kveða saman félagsfund ef 30 félagsmenn eða fleiri æskja þess. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á félagsfundum. 11. grein Stjórn SÍM ber ábyrgð á daglegum rekstri sambandsins á milli aðalfunda og geri samninga fyrir hönd félagsins. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sambandsins. Ennfremur skipar stjórn í ráð og nefndir fyrir hönd sambandsins. 12. grein Sambandið gefi út fréttablað/fréttabréf og starfræki skrifstofu með starfsmanni/framkvæmdastjóra. 13. grein Aðalfundur ákveður árgjald sambandsins. Gjalddagi árgjalds í SÍM er 1. janúar ár hvert og eindagi 1. febrúar. Eftir eindaga reiknast almennir dráttarvextir. Fullgildir félagar SÍM teljast þeir sem greitt hafa félagsgjöld yfirstandandi árs. Þeir félagsmenn sem ekki hafa greitt félagsgjöld hafa ekki atkvæðisrétt á félagsfundum né aðalfundi og ekki heldur kjörgengi í stjórn eða önnur trúnaðarstörf fyrir sambandið, nema þeir hafi gert upp skuld sína fyrir aðalfund. Þeir félagsmenn, sem ekki hafa greitt árgjaldið í tvö ár samkvæmt framansögðu, falla sjálfkrafa út af félagaskrá og verða ekki félagsmenn á ný fyrr en þeir hafa greitt skuld sína allt að þrjú ár aftur í tímann. Félagsmenn sjötugir og eldri greiða hálft árgjald til sambandsins. Stjórnarmenn SÍM skulu undanþegnir árgjaldi til sambandsins. Skylt er að taka skriflega úrsögn félagsmanna til greina. 14. grein Breytingar á lögum SÍM verða ekki gerðar nema á aðalfundi og því aðeins að 2/3 mættra fundarmanna greiði þeim atkvæði. Allar tillögur um lagabreytingar svo og aðrar veigamiklar tillögur sem bera skal upp til atkvæða á aðalfundi skulu boðaðar í fundarboði. 15. grein Félagar eru skyldir að hlýða lögum sambandsins og halda í einu og öllu þær samþykktir og samninga sem SÍM hefur gert. 16. grein Lög þessi öðlast þegar gildi.
 • SIÐA- OG VERKLAGSREGLUR
  1. gr. Virðing Við sinnum störfum okkar með hagsmuni myndlistarmanna og félagsmanna SÍM að leiðarljósi og stöndum vörð um heiður myndlistarinnar. 2. gr. Fordæmi Við stuðlum að framgangi þessara reglna og styðjum við þær með því að ganga á undan með góðu fordæmi. 3. gr. Heiðarleiki Við gegnum störfum okkar af trúmennsku og heiðarleika. Við greinum frá öllum persónulegum hagsmunum og hagsmunaárkestrum sem geta haft áhrif á störf okkar í þágu félagsins. Við víkjum úr nefndum eða af nefndarfundum ef slíkir hagmunaárekstrar eru fyrir hendi. 4. gr. Ábyrgð Við vinnum störf okkar af samviskusemi og öxlum ábyrgð á verkum okkar. Ef við sætum opinberri rannsókn, sem skaðað geta hagsmuni félagsins, víkjum við sæti þar til málið er til lykta leitt. 5. gr. Gagnsæi Við höldum í heiðri grundvallarreglur góðrar stjórnsýslu í störfum okkar. Við eigum að geta rökstutt ákvarðanir okkar og látið lögmæt og málefnaleg sjónarmið ráða för. 6. gr. Hlutlægni Við gætum þess að sýna hlutlægni og tökum ákvarðanir á grundvelli verðleika, þ.m.t. þegar við komum opinberlega fram, gerum samninga eða tökum afstöðu til einstakra mála. Við látum skyldleika, vensl, vinskap eða eigin hagsmuni aldrei ráða ákvörðun okkar í störfum fyrir SÍM. 7. gr. Réttlæti Við höfum jafnrétti að leiðarljósi og vinnum gegn fordómum og mismunun vegna kyns, þjóðernis, trúarbragða, aldurs, kynferðis, skoðana, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti. ——————————- Verklagsreglur stjórnar SÍM. Í 11. grein laga SÍM segir: Stjórn SÍM ber ábyrgð á daglegum rekstri sambandsins á milli aðalfunda og geri samninga fyrir hönd félagsins. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sambandsins. Ennfremur skipar eða tilnefnir stjórn í ráð og nefndir fyrir hönd sambandsins. Verklagsreglur þessar eru ætlaðar stjórnarmönnum SÍM, til að tryggja gagnsæi, fagmennsku og lýðræði í starfi stjórnarliða og varamanna í stjórn SÍM. 1. Stjórn SÍM skal ávallt gæta þess við skipan eða tilnefningar félagsmanna í nefndir, stjórnir og ráð að lögum félagsins sé fyllt og jafnframt skal tekið mið af siða- og verklagsreglum félagsins. 2. Allir fullgildir félagsmenn í SÍM hafa jafnan möguleika til setu í nefndum og stjórnum þar sem SÍM tilnefnir fulltrúa. Félagsmenn geta óskað eftir setu í nefndum og ráðum, en jafnframt getur stjórn SÍM auglýst eftir fulltrúum. Félagsmaður er fullgildur meðlimur SÍM ef hann er skuldlaus við félagið skv. 13. gr. laga SÍM. 3. Stjórn SÍM skal gæta jafnræðis við skipan í nefndir, stjórnir og ráð og skal að öllu jöfnu ekki skipa sömu manneskju til setu í fleiri en einni nefnd í einu. Gildir það jafnt um aðalmenn og varamenn. 4. Fulltrúar stjórnar SÍM í nefndum, stjórnum og ráðum ættu alla jafnan ekki að sitja lengur en tvö tímabil samfellt í sömu nefnd og þá aðeins ef lög viðkomandi stofnunar býður svo. 5. Stjórn SÍM getur sett á laggirnar nefndir um málefni er taka þarf á sérstaklega og getur löglega boðaður félagsfundur einnig óskað eftir slíku. 6. Stjórnarliðum SÍM ber að mæta á alla boðaða fundi sambandsins þ.e. stjórnarfundi, aðalfundi, sambandsráðsfundi og félagsfundi. Boða skal forföll tímanlega, svo boða megi varamann. 7. Stjórnarliðar SÍM ber að vinna með gagnsæi og lýðræði í huga í öllu starfi sínu fyrir samtökin og ber að gæta meðalhófs í sinni vinnu fyrir samtökin. 8. Stjórnarliðar skulu ætíð hafa í huga að málefni stjórnarfunda SÍM eru bundin trúnaði. 9. Allir félagsmenn SÍM sem starfa fyrir félagið í stjórn þess, stjórnarliðar og varamenn, verða að vera þess minnugir að þeir starfa í nafni og umboði SÍM og skulu fylgja lögum sem og siða- og verklagsreglum sambandsins. 10. Sjá einnig hlutverk stjórnar í 4., 7. og 10. grein laga SÍM. ——————————- Verklagsreglur fulltrúa SÍM í nefndum, stjórnum og ráðum. Verklagsreglur þessar eru ætlaðar þeim félagsmönnum SÍM, sem skipaðir eða tilnefndir hafa verið af stjórn SÍM til setu í nefndum stjórnum og ráðum. Reglurnar eru hugsaðar til að tryggja gagnsæi, fagmennsku og lýðræði í starfi félagsmanna SÍM á vegum sambandsins. 1. Stjórn SÍM skipar eða tilnefnir fulltrúa sambandsins í nefndir, stjórnir og ráð. Ávallt skal gæta þess við skipan eða tilnefningar að lögum SÍM sé fyllt og jafnframt skal tekið mið af siðareglum sambandsins. 2. Allir fullgildir félagsmenn í SÍM hafa jafnan möguleika til setu í nefndum og stjórnum þar sem SÍM tilnefnir fulltrúa. Félagsmenn geta óskað eftir setu í nefndum og ráðum, en jafnframt getur stjórn SÍM auglýst eftir fulltrúum. Félagsmaður er fullgildur meðlimur SÍM ef hann er skuldlaus við félagið skv. 13. gr. laga SÍM. 3. Fulltrúar stjórnar SÍM í nefndum, stjórnum og ráðum ættu alla jafnan ekki að sitja lengur en tvö tímabil samfellt í sömu nefnd og þá aðeins ef lög viðkomandi stofnunar býður svo. 4. Stjórn SÍM skal gæta jafnræðis við skipan í nefndir, stjórnir og ráð og skal að öllu jöfnu ekki skipa sömu manneskju til setu í fleiri en einni nefnd samtímis. Gildir það jafnt um aðalmenn og varamenn. 5. Listi yfir nefndir, stjórnir og ráð sem SÍM tilnefnir eða skipar í skal vera aðgengilegur á heimasíðu SÍM, ásamt skilgreindu hlutverki þeirra og starfstíma. 6. Fulltrúar SÍM í nefndum, stjórnum og ráðum skulu vera meðvitaðir um mikilvægi upplýsingastreymis til SÍM. Er þeim gert að skila fundargerðum til félagsins og skal þeim haldið til haga á skristofu SÍM. Stjórn SÍM getur kallað fulltrúa sína til fundar til upplýsingar um nefndarstörf sín. 7. Nýr nefndarmaður skal fá sendar síðustu fundargerðir frá viðkomandi nefnd, til undirbúnings og kynningar. 8. Allir sem eru skipaðir eða tilnefndir af SÍM í stjórnum, nefndum og ráðum verða að vera þess minnugir að þeir starfa í nafni og umboði stjórnar SÍM og skulu fylgja lögum, siða- og verklagsreglum sambandsins.
 • SAMKEPPNISREGLUR SIM
  1 gr. Verkkaupi Samkeppni getur verið á vegum einstaklinga eða lögaðila. Um skipulag og framkvæmd samkeppna skal hafa samráð við stjórn SÍM. 2. gr. Tilgangur samkeppni Tilgangur samkeppni er að fá fram tillögu að myndlistarverki eða myndlistarverkum sem hefur mest listrænt gildi. 3. gr. Tilhögun samkeppni Tilhögun samkeppni fer eftir eðli og umfangi verefnis: Opin samkeppni: Samkeppni opin öllum myndlistarmönnum sem uppfylla skilyrði samkeppnislýsingar. Opin samkeppni getur verið í einu þrepi eða tveimur. a) Opin samkeppni í einu þrepi: þátttakendur skila inn fullunnum tillögum eins og tilgreint er í samkeppnislýsingu. b) Opin samkeppni í tveimur þrepum: þátttakendur skila inn frumdrögum og lýsingu á hugmynd eins og tilgreint er í samkeppnislýsingu. Valnefnd velur ákveðinn fjölda tillagna til frekari útfærslu. Þátttakendur fá greidda fyrirfram ákveðna þóknun fyrir vinnu við frekari útfærslu tillögu sinnar. Forvalsnefnd og dómnefnd skal ekki skipuð sömu aðilum Lokuð samkeppni: Samkeppni þar sem þátttaka er aðeins heimil þeim myndlistarmönnum sem valdir hafa verið af valnefnd. Lokuð samkeppni getur verið með opnu eða lokuðu forvali: a) Lokuð samkeppni með opnu forvali: samkeppni þar sem valnefnd velur ákveðinn fjölda myndlistarmanna til þátttöku í samkeppninni eftir að auglýst hefur verið eftir þátttakendum í forval. Þátttakendur fá greidda fyrirfram ákveðna þóknun fyrir vinnu við frekari útfærslu tillögu sinnar. Forvalsnefnd og dómnefnd skal ekki skipuð sömu aðilum b) Lokuð samkeppni með lokuðu forvali: samkeppni þar sem valnefnd velur ákveðinn fjölda myndlistarmanna til þátttöku í samkeppninni án þess að auglýst sé eftir þátttakendum. Þátttakendur fá greidda fyrirfram ákveðna þóknun fyrir vinnu við gerð tillögu sinnar. Forvalsnefnd og dómnefnd skal ekki skipuð sömu aðilum 4.gr. Þátttakendur Í samkeppnislýsingu skal koma fram hverjir megi taka þátt. Hópi eða lögaðila er því aðeins heimil þátttaka að myndlistarmaður sem sjálfur á þátttökurétt sé ábyrgur fyrir þátttöku hópsins eða lögaðilans. Þátttaka er óheimil dómnefndarmönnum og öðrum sem eru þeim nátengdir. Sama gildir um þá sem dómnefnd leitar til um aðstoð eða sérfræðilegt álit. Þyki vafi leika á um þátttökurétt skal trúnaðarmaður leita umsagnar SÍM. 5. gr. Samkeppnislýsing Verkkaupi skal, í samráði við trúnaðarmann (sjá grein 7), semja samkeppnislýsingu sem skal vera útfærsla á þessum samkeppnisreglum. Í samkeppnislýsingu skal gerð grein fyrir verkefninu og hverjir hafi rétt til þátttöku. Einnig skal kveða á um réttindi og skyldur verkkaupa, dómnefndar, þátttakenda og SÍM. Í samkeppnislýsingu skal eftirfarandi koma fram: boð til samkeppni, upplýsingar um verkkaupa, tilhögun samkeppni, tilgangur og viðfangsefni. Gera þarf skýra grein fyrir forsendum samkeppninnar og skulu markmið, tímasetningar, kostnaðarrammi og innihald verkefnis vera skýr. Samkeppnislýsing skal vera yfirfarin og samþykkt af trúnaðarmanni og SÍM. Með skilum á tillögu, vegna samkeppni, telst þátttakandi hafa samþykkt samkeppnislýsingu og skilyrði hennar. 6.gr. Dómnefnd Þegar samkeppnislýsing liggur fyrir skal skipa fimm manna dómnefnd skulu tveir dómnefndarfulltrúa tilnefndir af SÍM. Ef um um lítið verkefni er að ræða mega dómnefndarfulltrúar þó vera þrír og einn þeirra tilnefndur af SÍM). Aðra dómnefndarfulltrúa tilnefnir verkkaupi, æskilegt væri ef þeir hefðu sérþekkingu á sviði myndlistar. Dómnefndarfullttrúar kjósa formann úr sínum hópi. Formaður boðar fundi, sér um fundarstjórn og heldur utan um niðurstöður funda. Hver dómnefndarfulltrúi fer með eitt atkvæði. Til að ákvörðun dómnefndar sé gild þarf samþykki meirihluta hennar. Rita skal fundargerðir á fundum dómnefndar. 7.gr. Trúnaðarmaður Stjórn SÍM skipar trúnaðarmann sem annast samskipti milli verkkaupa, dómnefndar og þátttakenda. Trúnaðarmanni ber að gæta fyllsta hlutleysis og trúnaðar í öllum störfum sínum í samræmi við siðareglur SÍM. 8.gr. Nafnleynd Samkeppni skal ávallt fara fram með nafnleynd keppenda þar til dómnefnd hefur lokið störfum. Í þessu skyni skulu tillögur einkenndar með dulnefni eða talnaröð og skal nafnmiði fylgja í innsigluðu umslagi merktu á sama hátt. Á nafnmiða skal tilgreina hver eigi höfundarrétt að tillögunni. Beri ríka nauðsyn til má halda opna samkeppni án nafnleyndar. 9.gr. Verkefnisstjóri Verkkaupi getur ráðið verkefnisstjóra sem annast samkeppnisferlið fyrir hönd verkkaupa og ritar fundargerðir dómnefndar. Í því tilfelli situr verkefnisstjóri fundi dómnefndar. Hann er bundinn trúnaði um allt er lýtur að samkeppni, en hefur ekki atkvæðisrétt. 11. gr. Kostnaður Verkkaupi greiðir allan kostnað af framkvæmd samkeppni. Upphæðir verðlaunafjárhæðar, þátttökuþóknunar, þóknunar trúnaðarmanns og þóknunar til SÍM skulu bornar undir SÍM til samþykktar. Tjón á tillögum er á ábyrgð verkkaupa. 12. gr. Dómnefndarstarf Dómnefndarstarf er trúnaðarstarf og er dómnefnd bundin þagnarskyldu um allt sem varðar samkeppnina. Að jafnaði skulu dómnefndarmenn og trúnaðarmaður SÍM, og verkefnisstjóri hafi hann verið ráðinn, einir sitja fundi dómnefndar. Dómnefnd er heimilt að kalla til sín sérfræðinga á einstaka fundi ef þurfa þykir við mat á tillögum; eru þeir einnig bundnir þagnarskyldu um allt er varðar samkeppnina. Dómnefnd ber að gæta fagmennsku, sanngirni og jafnræðis í vinnu sinni. Bóka skal allar samþykktir og sératkvæði. Dómnefnd skal vísa þeim tillögum frá sem ekki hefur verið skilað á tilsettum tíma, ekki fullnægja skilyrðum samkeppnislýsingar eða ef tillögu skortir veigamikla þætti sem ætlast er til að gerð sé grein fyrir. 13.gr. Álit dómnefndar Dómnefnd skal fjalla um allar tillögur sem fullnægja skilyrðum samkeppnislýsingar. Dómnefnd skal skila skriflegu áliti til trúnaðarmanns, þar sem úrskurður hennar er rökstuddur. Þar skal koma fram almenn umsögn sem tekur mið af fagurfræðilegum, tæknilegum og fjárhagslegum atriðum, umhverfisþáttum og úthlutun verðlaunafjárins. Niðurstaða dómnefndar er endanleg. 14.gr. Kynning á niðurstöðu samkeppni Verkkaupa ber að kynna niðurstöðu samkeppni opinberlega. Gögn samkeppnistillagna skulu sendar þáttakendum að sýningu lokinni, þeim að kostnaðarlausu. 15.gr. Birting Opinber birting tillagna í seinna þrepi samkeppni er heimil í tengslum við samkeppnina. Við birtingu skal nafngreina alla þá sem að verkinu standa. 16. gr. Eignarréttur Þáttakendur eiga allan höfundarrétt að tillögum sínum í samræmi við Höfundalög. Verkkaupi hefur forkaupsrétt að völdum tillögum í sex mánuði eftir að niðurstöður hafa verið birtar. Útboðsaðili hefur rétt til þess að nota heildarniðurstöður samkeppninnar við frekari vinnu að samkeppnisverkefninu, enda brjóti það ekki í bága við gildandi íslenska löggjöf um höfundarétt. 17. gr. Samningur Þegar fyrir liggur að ákveðin tillaga verði framkvæmd gera verkkaupi og myndlistarmaður með sér samning um áframhaldandi framvindu verkefnisins. Sé samningur ekki gerður innan settra tímamarka, sbr. 15. gr. er myndlistarmanni frjálst að ráðstafa tillögu sinni að vild. Hvorki dómnefndarfulltrúum né trúnaðarmanni er heimilt að hafa milligöngu um eða vera aðilar að áframhaldandi framkvæmd verkefnisins eftir að dómnefndarstörfum lýkur. 18. gr. Vinna að verkefni að lokinni samkeppni Hafi höfundur tillögu sem dómnefnd hefur mælt með til frekari úrvinnslu eða framkvæmdar ekki nægileg föng eða aðstæður til þess að annast framhaldsvinnu í tengslum við samkeppnistillöguna, skal honum falið að vinna það í samvinnu við annan fagmann sem hann velur í samráði við útboðsaðila. Dómnefndarmanni og trúnaðarmanni er óheimilt að hafa milligöngu þar um eða taka verkefnið að sér. Telji útboðsaðili að samkeppni lokinni að sérstakar ástæður séu til að hafa annan hátt á en dómnefnd mælti með kemur það til greina að höfðu samráði við stjórn SÍM. Með sérstökum ástæðum er átt við aðstæður eða atriði sem dómnefnd var ókunnugt um er hún kvað upp úrskurð sinn. 19. gr. Ágreiningur Rísi ágreiningur um framkvæmd samkeppnisreglna SÍM skal leitast við að ná sáttum fyrir tilstilli sáttamanns sem aðilar að málinu koma sér saman um að skipa. Náist ekki lausn með þeim hætti skal málinu skotið til úrlausnar gerðardóms sem skipaður skal einum gerðardómsmanni skipuðum af stjórn SÍM, öðrum skipuðum af verkkaupa en viðkomandi héraðsdómari skal skipa oddamann sem jafnframt verði formaður gerðardóms nema annað sé tekið fram í keppnislýsingu. Gerðardómur úrskurðar jafnframt um hvor málsaðila skuli bera kostnað við gerðardóminn í hverju máli og hafi til hliðsjónar reglur eml nr. 91/1991, XXI kafla laganna.
 • TRÚNAÐARMAÐUR
  Stjórn SÍM tilnefndur trúnaðarmann þegar haldnar eru samkeppnir meðal listamanna þar sem farið er eftir Samkeppnisreglum SÍM. Trúnaðarmaður SÍM Trúnaðarmaður skal tryggja að farið sé eftir Samkeppnisreglum SÍM og kynna þær rækilega fyrir öllum dómnefndaraðilum. Fer ásamt samkeppnisnefnd SÍM yfir keppnislýsingu, auglýsingu og önnur kynningargögn og gerir nauðsynlegar athugasemdir með hagsmuni listamanna í huga; Svarar fyrirspurnum frá listamönnum í tengslum við auglýsingu; Afhendir listamönnum gögn í samræmi við keppnislýsingu; Tekur á móti innsendum tillögum og sér til þess að listamenn fái í hendur kvittun fyrir móttökuna; Gerir skrá yfir innsend gögn frá listamönnum, ásamt nöfnum eða dulnefnum eftir því sem við á og gerir dómnefnd grein fyrir skilum; Gengur frá gögnum til endursendingar til listamanna þegar um ræðir forval fyrir lokaða eða blandaða samkeppni. Sendir þá einnig bréf til þeirra listamanna er þátt tóku þar sem fram kemur hvaða listamenn voru valdir inn í keppnina. Gengur frá samkomulagi við þá sem valdir eru til þátttöku um framhald samkeppninnar; Situr fundi dómnefndar sé þess óskað og fylgist með frágangi á niðurstöðum dómnefndar; Er viðstaddur þegar nafnmiðaumslög eru opnuð; Tilkynnir þátttakendum niðurstöðu dómnefndar; Tekur niður sýningu og skilar gögnum til þátttakenda Fylgist með því að keppnislýsingu sé fylgt í hvívetna og að staðið sé við auglýsta tímasetningu hinna ólíku þátta samkeppninnar. Skal gæta fyllstu nafnleyndar sbr. 7. og 8. gr. Samkeppnisreglna SÍM.
 • LAW
  Article 1 The Association of Icelandic Visual Artists, SÍM, is an association of interest for visual artists. Article 2 The office and venue is in Reykjavík. Article 3 The purpose and goals of the Association of Icelandic Visual Artists are: a. to be an advocate for all visual artists, b. to strengthen their job base and conditions, c. to protect their interests and rights, d. to protect freedom of expression, e. to be their active representative in international cooperation. Article 4 The Association of Icelandic Visual Artists is a comprehensive association of visual artists in Iceland. Members of the Association of Icelandic Visual Artists, the Association of Icelandic Contemporary Photographers, Icelandic Graphics, the Pottery Association, the Sculptors' Association in Reykjavík and the Textile Association will automatically become members of SÍM, provided that their admission requirements are in accordance with SÍM's admission rules. The Board of SÍM also admits new members to the association if they comply with the admission rules as they have been approved at the Annual General Meeting. All changes to SÍM's admission rules must be approved by 2/3 of the members present at the Annual General Meeting. Article 5 Members of the Association of Icelandic Visual Artists automatically become members of Myndstef, the Icelandic Authors' Fund. Members acquire all rights and undertake to comply with all obligations that come with membership in Myndstef. Article 6 SÍM is a member of the Association of Icelandic Artists. The Chairman of SÍM is a member of the Board of BÍL and the Deputy Chairman in his absence, but the Board of SÍM also attends the Annual General Meeting of BÍL. Article 7 The board of the Association of Icelandic Visual Artists consists of five members, a chairman, a vice-chairman, a secretary, a deputy secretary and a treasurer. There are two deputies. The chairman shall be elected separately for two years at a time. Co-managers are also elected for two years and they share responsibilities at the first board meeting after the annual general meeting. In addition, two alternates shall be elected for two years. The candidates who receive the most votes in the election of co-managers and deputies take seats on the board. If two persons receive an equal number of votes, a lottery shall be drawn between them. Never have more than two co-managers and one alternate resign from the board at a time. If a member of the Board resigns before the end of his or her term of office, an alternate shall appoint his or her seat. If the main member announces his absence, the alternate shall be called in his place. Article 8 The Annual General Meeting shall be held in the spring of each year and no later than the end of May. The Annual General Meeting is legal if it is lawfully convened. Everyone who is a full member has the right to attend the Annual General Meeting according to the company's registers. The Annual General Meeting shall be announced at least eight weeks in advance. A written notification of the candidacy for the position of board member must have been received by the SÍM office before the advertised application deadline, which must be no later than four weeks before the annual general meeting so that a final list of candidates can be published in the notice. The final notice of the meeting shall be sent out at least three weeks before the Annual General Meeting. The board shall be elected electronically and all full members of the union shall be eligible for election. After the election meeting ends at the Annual General Meeting, the results of the electronic election shall be announced. The agenda of the Annual General Meeting shall read as follows: 1. Report of the Board of Directors. Invoices. 3. Board election. 4. Election of one representative to the Federal Council, cf. Article 9 5. Election of a social inspector and chartered accountant for one year. 6. Legislative amendments. 7. Determination of membership fees. 8. Other issues. All resolutions at the Annual General Meeting must receive a simple majority of the votes cast. Article 9 The Federal Council is an advisory board. The Federation Council consists of representatives of the Association of Icelandic Visual Artists, the Association of Icelandic Contemporary Photographers, Icelandic Graphics, the Pottery Association, the Sculptors' Association in Reykjavík, the Visual Arts Association, the Textile Association and a representative of members who are not members of any of the above associations. Representatives of SÍM's member associations in the Union Council are also full members of SÍM. The Federal Council shall meet with the Board and its alternates at least twice a year. The Federal Council may request an extraordinary meeting. Article 10 In addition to the Annual General Meeting, the association shall hold no less than two general meetings a year, in the autumn and in the middle of winter. Such meetings are quorate on matters concerning the interests of visual artists and everything else that concerns members, if they have been convened with one week's notice. The board of SÍM shall always convene a general meeting if 30 or more members so request. A majority of votes determines the outcome of matters at company meetings. Article 11 The Board of SÍM is responsible for the day - to - day operations of the union between AGMs and concludes agreements on behalf of the company. The board appoints the union's secretary general. Furthermore, the board appoints councils and committees on behalf of the union. Article 12 The association publishes a newsletter / newsletter and operates an office with an employee / managing director. Article 13 The Annual General Meeting decides on the union's annual fee. The due date for the annual fee in SÍM is 1 January each year and the deadline is 1 February. After the due date, general penalty interest is calculated. Full members of SÍM are those who have paid membership fees for the current year. Members who have not paid membership fees do not have the right to vote at general meetings or general meetings, nor are they eligible for election to the board or other confidential positions for the association, unless they have settled their debt before the general meeting. Those members who have not paid the annual fee for two years according to the above, automatically fall out of the membership register and do not become members again until they have paid their debt up to three years back in time. Members aged 70 and over pay half the annual fee to the union. SÍM's board members shall be exempt from the annual fee to the union. Members' written resignations must be taken into account. Article 14 Amendments to SÍM's law will only be made at the Annual General Meeting and only if 2/3 of the members present vote for them. All proposals for amendments to the law, as well as other important proposals that are to be put to the vote at the Annual General Meeting, shall be announced in the notice of the meeting. Article 15 Members are obliged to obey the laws of the union and to abide by the articles of association and agreements that SÍM has made. Article 16 This Act shall enter into force immediately.
 • CODE OF CONDUCT AND PROCEDURE
  Article 1 Respect We carry out our work with the interests of visual artists and members of SÍM in mind and safeguard the honor of the visual arts. Article 2 Example We promote these policies and support them by setting a good example. Article 3 Honesty We through our work of faithfulness and honesty. We report all personal interests and conflicts of interest that may affect our work for the company. We deviate from committees or committee meetings if such conflicts of interest exist. Article 4 Liability We do our work conscientiously and take responsibility for our work. If we are subject to a public inquiry, which may harm the interests of the company, we will vacate our seats until the matter is resolved. Article 5 Transparency We uphold the principles of good governance in our work. We should be able to justify our decisions and let legitimate and objective points of view prevail. Article 6 Objectivity We take care to be objective and make decisions based on merit, incl. when we appear in public, make agreements or take a stand on individual issues. We never let kinship, relationship, friendship or our own interests determine our decision in working for SÍM. Article 7 Justice We are guided by equality and work against prejudice and discrimination based on gender, ethnicity, religion, age, sex, opinion, race, color, economic status, descent or other status. ——————————- Rules of procedure of SÍM's board. Article 11 of the SÍM Act states: The board of SÍM is responsible for the day - to - day operations of the association between annual general meetings and concludes agreements on behalf of the company. The board appoints the union's secretary general. Furthermore, he appoints or nominates a board to councils and committees on behalf of the union. These rules of procedure are intended for SÍM's board members, to ensure transparency, professionalism and democracy in the work of SÍM's board members and deputies. 1. The board of SÍM shall always ensure that the company's bylaws are complied with when appointing or nominating members to committees, boards and councils, and at the same time the company's ethics and procedures shall be taken into account. 2. All full members of SÍM have equal opportunities to sit on committees and boards where SÍM nominates representatives. Members can request a seat on committees and councils, but at the same time the board of SÍM can advertise for representatives. A member is a full member of SÍM if he is debt-free with the company according to Article 13 law PHONE. 3. The board of SÍM shall observe non-discrimination in the appointment of committees, boards and councils and shall not normally appoint the same person to sit on more than one committee at a time. This applies equally to the main members and deputies. 4. Representatives of SÍM's boards in committees, boards and councils should generally not sit for more than two consecutive terms in the same committee, and then only if the law of the institution in question so provides. 5. The Board of Directors of SÍM may set up committees on matters that need to be addressed separately, and a legally convened general meeting may also request such. 6. SÍM's board members must attend all convened meetings of the union, ie. board meetings, general meetings, federal council meetings and association meetings. Absences must be announced in time so that an alternate can be called. 7. SÍM's board members must work with transparency and democracy in mind in all their work for the organization and must be proportionate in their work for the organization. 8. Board members shall always keep in mind that the issues of SÍM's board meetings are confidential. 9. All SÍM members who work for the company on its board, board members and deputies, must remember that they work in the name and on behalf of SÍM and must follow the law as well as the union's ethics and procedures. 10. See also the role of the Board in Articles 4, 7 and 10 of the SÍM Act. ——————————- Rules of procedure for SÍM's representatives on committees, boards and councils. These rules of procedure are intended for those members of SÍM who have been appointed or nominated by the board of SÍM to sit on the mentioned boards and councils. The rules are designed to ensure transparency, professionalism and democracy in the work of SÍM members on behalf of the union. 1. The board of SÍM appoints or nominates representatives of the union to committees, boards and councils. Care must always be taken when appointing or nominating that SÍM's law is complied with, and at the same time the union's code of ethics must be taken into account. 2. All full members of SÍM have equal opportunities to sit on committees and boards where SÍM nominates representatives. Members can request a seat on committees and councils, but at the same time the board of SÍM can advertise for representatives. A member is a full member of SÍM if he is debt-free with the company according to Article 13 law PHONE. 3. Representatives of SÍM's boards in committees, boards and councils should generally not sit for more than two consecutive terms in the same committee, and then only if the law of the institution in question so provides. 4. The board of SÍM shall observe non-discrimination in the appointment of committees, boards and councils and shall not normally appoint the same person to sit on more than one committee at a time. This applies equally to the main members and deputies. 5. A list of committees, boards and councils that SÍM nominates or appoints to shall be accessible on SÍM's website, together with their defined role and working hours. 6. SÍM's representatives on committees, boards and councils shall be aware of the importance of the flow of information to SÍM. They are required to submit minutes to the company and they shall be kept at the SÍM office. The Board of SÍM may call its representatives to a meeting to provide information on its committee work. 7. A new member of the committee shall be sent the last minutes of the relevant committee, for preparation and presentation. 8. Everyone who is appointed or nominated by SÍM to the boards, committees and councils must remember that they work in the name and on behalf of SÍM's board and must follow the union's laws, ethics and procedures.
 • COMPETITION RULES
  1 gr. Tenderer Competition can be organized by individuals or legal entities. The organization and implementation of competitions shall be consulted with the board of SÍM. Article 2 The purpose of competition The purpose of the competition is to obtain a proposal for a project that is best suited for implementation. Article 3 Arrangement of competition Competition can be general or closed depending on the nature and scope of the project. General competition is open to all visual artists, cf. 4 gr. In general competition, participants are expected to submit a preliminary draft along with a brief description of the idea. At the end of such a competition, the jury may select one proposal for implementation, or several proposals for participation in a closed competition, provided that this is specified in the competition description. Closed competition is a competition of a few artists who have been selected by a jury, with or without pre-selection. 1. Closed competition without pre-selection takes place in such a way that the jury selects a certain number of artists to work on a proposal for a work for a certain fee. 2. Closed competition with pre-selection takes place in such a way that artists are advertised for participation in the pre-selection. A special pre-selection committee then selects a certain number of visual artists from the submitted applications in order to work on a proposal for a work for a certain fee. Article 4 Participants The competition description shall state who is entitled to participate. A group or legal entity is only permitted to participate if an individual who has the right to participate is responsible for the participation of the group or legal entity. Participation is not permitted for members of the adjudication committee, the pre-selection committee and those who are closely related to these parties, as well as those to whom the adjudication committee seeks assistance or expert opinion. If there is any doubt about the right to participate, the shop steward shall seek the opinion of the SÍM board. Article 5 Competition description The tenderer shall prepare a competition description in consultation with the shop steward, stating the subject and who is entitled to participate. The rights and obligations of the tenderer, the jury, participants and SÍM shall also be stipulated. The competition description shall be reviewed and approved by SÍM's shop steward and SÍM's board. It is desirable that the competition description is divided into main sections, invitations to tender, information on the tenderer (name, etc.), competition arrangements, purpose and subject matter. The criteria that must be taken into account must be clearly explained, and the goal, timing and content of the project must be well and in detail described. Article 6 Jury When a competition description is available, an adjudication committee shall be appointed and the number of adjudication committee members shall always be odd. A three-member jury shall have one jury member nominated by SÍM. In larger adjudication committees, at least two adjudication committee members shall be nominated by the board of SÍM. Another nominates a tenderer. The jury elects a chairman from among its members. The chairman convenes meetings, chairs the meeting and manages the results of meetings. Each jury member has one vote. In order for the jury's decision to be valid, the approval of a majority of it is required. In the event of a tie, the chairman's vote shall be taken. In the case of pre-selection competition, two adjudication committees shall be appointed and one pre-selection shall handle the closed part of the competition. Article 7 Confidant The board of SÍM appoints a shop steward who, with a duty of confidentiality, handles communication between the tenderer, the adjudication committee, the pre-selection committee and participants. The shop steward must maintain the utmost neutrality and confidentiality in all his / her work, in accordance with SÍM's code of ethics. Article 8 Anonymity Competition shall always take place with the anonymity of the competitors until the jury has completed its work. For this purpose, proposals shall be marked with a pseudonym or sequence of numbers and a name tag shall be included in a sealed envelope marked in the same way. The name tag shall indicate who owns the copyright to the proposal. Article 9 Cost The tenderer pays all costs of conducting the competition. The amount of the prize money, participation fee, shop steward's fee and fee to SÍM shall be approved by SÍM's board. In a closed competition, the same fee shall be determined for each of the invited participants. In addition, there may be a prize money awarded. Prizes may not be divided unless the tenderer has reserved the right to do so in the competition documents and advertisement. Deviations from the prize amount and fees stated in the competition description are not permitted unless the approval of SÍM's board has been obtained. Damage to proposals is the responsibility of the tenderer. Article 10 Jury work The adjudication committee's work is confidential and the adjudication committee is bound by a duty of confidentiality regarding everything that concerns the competition. As a rule, the members of the adjudication committee together with the SÍM shop steward shall only attend the meetings of the adjudication committee, but the adjudication committee may call in expert consultants at individual meetings if deemed necessary when evaluating proposals. They are also bound by professional secrecy in all matters relating to competition. The adjudication committee must ensure professionalism, fairness and non-discrimination in its deliberations. All articles of association and dissenting votes shall be recorded. The adjudication committee shall reject the proposals that have not been submitted on time, do not meet the conditions of the competition description regarding anonymity or in missing important factors that are expected to be explained. Data in excess of those requested in the competition description will not be evaluated by the jury. Proposals that in important respects deviate from important requirements in the competition description can be purchased but not rewarded. Article 11 Opinion of the jury The jury shall consider all proposals that meet the conditions of the competition description. The adjudication committee shall submit a written opinion to the shop steward, where its ruling is substantiated. There shall be a general opinion which takes into account the aesthetic, technical and financial aspects, environmental factors and the distribution of the prize money. The jury's conclusion is final. Article 12 Opening name tag envelopes The nominal envelope may not be opened until a conclusion has been reached and the jury has signed its opinion. If a name tag reveals that the author did not have the right to participate in the competition according to the competition description, he or she will not be considered when prizes or recognition are awarded. Article 13 Exhibition The tenderer must make the results of the competition public. Once the results of the competition have been published, the tenderer shall have all the proposals available or available to the public for at least 8 days. At the exhibition, the opinion of the jury shall be available together with supporting documents. The Board of SÍM is also authorized to hold an exhibition of the proposals. Competition proposals shall be sent to the authors after the exhibition, free of charge. Article 14 Publication The official publication of the proposals in connection with the competition is permitted. The name of the author must be mentioned. Article 15 Property rights Proposed authors have all copyright to their proposals in accordance with the Copyright Act. About six months after the end of the competition, or another time that may be determined in the competition description, the tenderer shall give priority to the right to use the awarded proposals. The Tenderer has the right to use the overall results of the competition in further work on the competition project, provided that this does not contravene current Icelandic copyright law. Article 16 Contract When it is known that a specific proposal will be implemented, the tenderer and the author of the proposal enter into an agreement on the continued progress of the project. If an agreement is not made within the set time limit, cf. Article 15 the author of the proposal is free to dispose of his proposal at will. Article 17 Work on a project after a competition If the author has a proposal that the jury has recommended for further processing or implementation does not have sufficient resources or conditions to handle further work in connection with the competition proposal, he shall be instructed to work on it in collaboration with another professional he chooses in consultation with the tenderer. The jury member and the trustee are not allowed to mediate or take on the project. If, after the competition, the tenderer considers that there are special reasons to act in a different way than the adjudication committee recommended, this is possible after consultation with the SÍM board. Special reasons refer to circumstances or issues that the jury was unaware of when it pronounced its ruling. Article 18 Disagreement If a dispute arises regarding the implementation of SÍM's competition rules, an attempt shall be made to reach a settlement through a mediator who the parties to the case agree to appoint. If a solution is not reached in this way, the case shall be referred to an arbitral tribunal which shall be appointed by one arbitrator appointed by the SÍM board, another appointed by the tenderer but the relevant district judge shall appoint an arbitrator who shall also chair the arbitration unless otherwise stated in the competition description. The arbitral tribunal shall also rule on which party shall bear the costs of the arbitral tribunal in each case and shall take into account the rules of case no. 91/1991, Chapter XXI of the Act
 • CONFIDANT
  The Board of SÍM nominated a shop steward when competitions are held among artists in accordance with SÍM's Competition Rules. SÍM's shop steward The shop steward shall ensure that SÍM's Competition Rules are complied with and that they are thoroughly presented to all members of the adjudication committee. Together with SÍM's competition committee, reviews the competition description, advertisement and other promotional material and makes the necessary comments with the interests of artists in mind; Responds to queries from artists related to advertising; Delivers data to artists in accordance with competition description; Receives submitted proposals and ensures that artists receive a receipt for the reception; Makes a list of submitted data from artists, along with names or pseudonyms as appropriate, and reports to the jury; Processes data for return to artists in the case of pre-selection for closed or mixed competitions. It also sends a letter to the participating artists stating which artists were selected for the competition. Agrees with those selected to participate in the continuation of the competition; Attends a meeting of the jury if requested and monitors the finalization of the jury's conclusions; Is present when name tag envelopes are opened; Announces the results of the jury to the participants; Takes down an exhibition and returns data to participants Make sure that the competition description is followed in all respects and that the advertised timing of the different aspects of the competition is met. The utmost anonymity shall be maintained, cf. Articles 7 and 8 SÍM's competition rules.

ROOM 1

ROOM 2

ROOM 3

ROOM 4

Anchor 1
bottom of page